Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

20 lutego 2020 09:47 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony

pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo"

Ogłoszenie nr 514392-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wnioskiem wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
który wpłynął do Zamawiającego w dniu 24.02.2020 r., Gmina Kołaczkowo udziela wyjaśnień
w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2019, poz. 1843 ze zm.):

Pytanie 1

Prosimy o podanie maksymalnej odległości do Instalacji komunalnej, w której będą zagospodarowane odpady w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  Jest to niezbędna wiedza do prawidłowego skalkulowania oferty oraz równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź:

Maksymalna odległość wynosi 70 km.

 

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów technicznych (wielkość, pojemność itp.) dla kontenerów KP na bioodpady
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w pkt III.1.1.2. lit. b) SIWZ oraz pkt III.6.11 SIWZ.

Odpowiedź:

- bioodpady – kontener zamknięty o pojemności minimalnej 7 m3.

- odpady budowlane i rozbiórkowe -  kontener otwarty o pojemności minimalnej 7 m3.

 

Pytanie 3.

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w zakresie wykazu zawierającego adresy nieruchomości określonego w pkt III.5.6 SIWZ, w szczególności w zakresie pożądanej adnotacji dotyczącej zgody od właścicieli na wjazd na teren nieruchomości – zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgody na wjazd i przekaże Wykonawcy te dane w celu zawarcia w wykazie ww. adnotacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż posiada zgody właścicieli nieruchomości na wjazd na teren nieruchomości w celu odebrania odpadów komunalnych. Stosowne zapisy w tej kwestii zostaną ujęte przez Zamawiającego w wykazie, który zostanie przesłany Wykonawcy zgodnie z rozdz. III pkt 6.7 SIWZ.

 

Pytanie 4

Zwracamy się o wykreślenie pkt III.5.7 SIWZ. Trudności związane z dojazdem do posesji nie są związane z logistyką Wykonawcy, dlatego nie może ponosić dodatkowych kosztów odbioru odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiotowych zapisów.

 

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie, skąd Wykonawca będzie posiadał wiedzę niezbędną do sporządzenia wykazu określonego w pkt III.6.13 SIWZ? Czy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentury pojemników we własnym zakresie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie, który punkt SIWZ nakłada na niego taki obowiązek?

Odpowiedź:

Wykonawca ma dostarczyć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w pkt  III 6.12 SIWZ zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ - minimalna pojemność pojemników do gniazd. Po ich dostarczeniu przekaże Wykonawcy informacje, o której mowa w pkt III.6.13 SIWZ.

 

Pytanie 6.

Prosimy o podanie szacunkowych ilości miejsc i pojemników, o których mowa w pkt III.6.14 SIWZ, jakie każdy Wykonawca ma przyjąć do wyceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pkt III 6.14 dotyczy dostarczenia pojemników na odpady selektywne (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) zgodnie z zasadą przyjętą w załączniku nr 8 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 5 nowych punktów to maksymalna ilość, do których Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć komplet pojemników w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający wskaże instalację zastępczą w przypadku określonym
w pkt III.11.2 SIWZ. Zwracamy się również o podanie maksymalnej odległości, do jakiej będą dostarczane odpady w ramach instalacji zastępczej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wskaże instalację zastępczą w przypadku określonym w pkt III.11.2 SIWZ. Maksymalna odległość wynosi 70 km.

Pytanie 8.

W § 3 ust. 3 projektu umowy pojawia się sformułowanie, że łączna  kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową nie może przekroczyć kwoty […………….] złotych brutto (słownie: ……………………..), w tym obowiązujący podatek VAT.

Natomiast zgodnie z art. 6 f ust. 3 oraz art. 6f ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej „UCPG”) podstawę ustalenia wynagrodzenia wykonawcy stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów/ zagospodarowanych komunalnych. Z uzasadnienia do projektu ustawy z dnia nowelizującej UCPG w zakresie podstawy ustalenia wynagrodzenia wynika, że zamiarem ustawodawcy było wykluczenie możliwości ryczałtowego rozliczania usługi odbioru odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe proszę o potwierdzenie, że (i) wynagrodzenie maksymalne określone przez Zamawiającego nie stanowi wynagrodzenia ryczałtowego, (ii) po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia maksymalnego przed terminem zakończenia umowy wykonawca nie będzie zobowiązany do dalszego świadczenia usług w ramach wynagrodzenia maksymalnego, (iii) po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia maksymalnego przed terminem zakończenia umowy umowa ulegnie rozwiązaniu lub będzie dalej obowiązywać, przy czym Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za odebrane odpady.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż kwota z § 3 ust. 3 projektu umowy nie stanowi wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca będzie świadczył usługi, za które będzie otrzymywał wynagrodzenie w rozliczeniu miesięcznym za 1 Mg odebranych odpadów zgodnie z ceną podaną w ofercie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia maksymalnego przed terminem zakończenia umowy Wykonawca nie będzie zobowiązany do dalszego świadczenia usług. Po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia maksymalnego przed terminem zakończenia umowy ulega ona rozwiązaniu albo będzie dalej obowiązywać w ramach realizowanych przez Wykonawcę usług dodatkowych, przy czym Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie za odebrane odpady zgodnie z zapisami rozdziału XVI SIWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu- treść [165.25 KB]

SIWZ z dnia 20.02.2020 r. [529.92 KB]

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty [153.93 KB]

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wersja edytowalna [89.29 KB]

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [211.54 KB]

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej- wersja edytowalna [71.35 KB]

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej [264.47 KB]

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy [324.15 KB]

Załącznik nr 5 do SIWZ - maksymalna ilość worków oraz minimalna ilość gniazd dot. nieruchomości zamieszkałych [195.08 KB]

Załącznik nr 6 do SIWZ - minimalna ilość pojemników na odpady zmieszane oraz bioodpady [173.53 KB]

Załącznik nr 7 do SIWZ - częstotliwość odbioru odpadów [196.89 KB]

Załącznik nr 8 do SIWZ - minimalna pojemność pojemników do gniazd [330.75 KB]

Wyjaśnienia treści SIWZ 26.02.2020 [1.08 MB]