Przetargi

Pytania do przetargu nieograniczonego na ubepieczenie mienia

20 października 2017 14:34 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Gmina Kołaczkowo na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

 

Pytanie 1:

Proszę o zmianę zapisu

Z

Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność

Na

Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność . Wysokość kosztów nie może przekroczyć 10 % Sumy Ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 2:

Proszę o akceptację zapisu

„Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia i akumulatora uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 3:

Proszę o zmianę zapisu

z

- na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego.

 na

- na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego o ile nie miało to wpływu na powstanie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 4:

Proszę o podanie aktualnych zabezpieczeń pojazdów

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazdy wykazane do ubezpieczenia AC posiadają immobilisery.

 

Pytanie 5:

Proszę o informację czy Sumy Ubezpieczenia zostały zaktualizowane

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały zaktualizowane.

 

Pytanie 6:

Proszę o informację czy pojazd PWR998AK jest pojazdem pożarniczym

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazd PWR998AK jest pojazdem pożarniczym

 

Pytanie 7:

Proszę o podanie ilości pojazdów w podziale na ryzyka OC i AC w latach 2014,2015,2016,2017.

Odpowiedź:

2014:    OC - 11             AC - 3

2015:    OC - 11             AC - 4

2016:    OC - 16             AC - 5

2017:    OC - 15             AC - 5

 

UBEZPIECZENIE MIENIA

 

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 9:

W nawiązaniu do treści klauzuli uznania zabezpieczeń proszę o uzupełnienie informacji na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach (prosimy o uzupełnienie danych dotyczących budynku szkoły w miejscowości Wszembórz).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 umieścił wszystkie dostępne mu informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. Budynek Szkoły we Wszemborzu jest wynajmowany podmiotowi zewnętrznemu.

 

Pytanie 10:

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ubezpieczenia przepięć na:

„Klauzula ubezpieczenia przepięć– ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 11:

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia na:

„Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć wartości mienia deklarowanej do ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 12:

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy na:

„Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo, że ubezpieczający nie przystosował ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy, np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego) z jednego miejsca na inne w obrębie danej lokalizacji. Ochroną objęte są również ruchomości, które przez dłuższy okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie są eksploatowane (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej), ale zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli.”

Odpowiedź:           

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 13:

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych na:

”Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji (do 300 m) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 14:

Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej akceptacji zmiany wartości mienia lub o zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 15:

Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej: ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji lub zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 16:

Wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli transportu wewnętrznego limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 17:

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli składowania na:

„Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 18:

Prosimy o zakwalifikowanie obligatoryjnej klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 19:

 Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie na:

„Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie gminy, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 20:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli Gminy Kołaczkowo o pełne adresy, rok budowy oraz czy budynki są użytkowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje posiadane informacje w Załączniku nr 1 do odpowiedzi (komórki zaznaczone na czerwono).

 

Pytanie 21:

Prosimy o podanie informacji czy wszystkie budynki wybudowane przed 1967 rokiem przeszły generalne remonty?

Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wykonanych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje posiadane informacje w Załączniku nr 1 do odpowiedzi (komórki zaznaczone na czerwono).

 

Pytanie 22:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

 

Pytanie 23:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 24:

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji, pustostany lub przeznaczone do rozbiórki prosimy o podanie dodatkowych informacji:

1) czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,

2) czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,

3) czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. Wyłączona z użytku jest część budynku po szkole w Borzykowie - obiekt ogrodzony, woda z centralnego spuszczona, przyłącze elektryczne czynne. W użytkowanej części budynku znajdują się mieszkania.

 

Pytanie 25:

W przypadku zgłoszenia mienia nieużytkowanego  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 26:

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Powiatu wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie  lokalizacje  zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Kołaczkowo w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź

 

Pytanie 27:

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie ma starodruków ani inkunabuł.

 

Pytanie 28:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów

b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

 

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

 

Pytanie 29:

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a.         Gdzie się znajduję - adres

b.         Od kiedy funkcjonuje

c.         Na jak dużym obszarze

d.         Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e.         Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci ani zakładem utylizacji odpadów.

 

Pytanie 30:

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 31:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 32:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UBEZPIECZENIE OC

 

Pytanie 33:

Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia na:

„W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- pokrycia poniesionych po wystąpieniu wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru szkody lub odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem,

- pokrycia kosztów konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami:

a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,

b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 34:

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 35:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe,

 

Pytanie 36:

Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia przejęcia w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni ani sortowni odpadów.

 

Pytanie 37:

Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość bieżącego budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników wynosi 35.000 zł.

 

Pytanie 38:

Prosimy o informację, czy na przestrzeni ostatnich 20 lat mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 20 lat mienie należące do Zamawiającego nie było zagrożone ryzykiem powodzi

 

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie.

 

Pytanie 40:

Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z:  sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada, użytkuje, zarządza ani administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Pytanie 41:

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze lotniczym lub  wyścigów samochodowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje organizowania imprez o charakterze lotniczym lub  wyścigów samochodowych

 

Pytanie 42:

Proszę o informację czy suma gwarancyjna 500.000,00 zł ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych stanowi podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zł ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej czy jest to odrębna, niezależna suma gwarancyjna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że suma gwarancyjna 500.000,00 zł ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych to odrębna, niezależna suma gwarancyjna.

 

Pytanie 43:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w zakresie ubezpieczenia autocasco.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w zakresie ubezpieczenia autocasco.

 

Pytanie 44:

Prosimy o informację czy podane sumy ubezpieczenia pojazdów są z aktualnych polis czy zostały zaktualizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podane sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane.

 

Pytanie 45:

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach były stosowane udziały własne/franszyzy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach nie były stosowane udziały własne/franszyzy

 

Pytanie 46:

Prosimy o informację jaką w ostatnich 3 latach Zamawiający posiadał i ubezpieczał liczbę pojazdów w podziale na OC i AC.

Odpowiedź:

2015:    OC - 11             AC - 4

2016:    OC - 16             AC - 5

2017:    OC - 15             AC - 5

 

Pytanie 47:

Prosimy o informację jaką funkcję specjalną pełni Ford FT 350 TDCI o nr rej. PWR 998AK?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Ford FT 350 TDCI o nr rej. PWR 998AK jest pojazdem pożarniczym.

 

Pytanie 48:

Prosimy o podanie, czy w ostatnich 25 latach na terenie Gminy wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 25 lat na terenie Gminy nie wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz że lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym

 

Pytanie 49:

Prosimy o podanie, czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia (szczególnie w grupie budowle ubezpieczane na pierwsze ryzyko) są przepusty i mosty drogowe, tunele, przejścia nad i pod torami; jeśli tak, to co to jest i z jakich materiałów jest wykonane, a także czy jest planowana taka inwestycja w najbliższych 3 latach

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma przepustów i mostów drogowych, tuneli, przejść nad i pod torami

 

Pytanie 50:

Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewentualne pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie

 

Pytanie 51:

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest ubezpieczone w klauzuli 40 – klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego (str. 40 SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to eksponaty będące

 

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów – według poniższego wykazu

19 13 07*   odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08    odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

20    ODPADY KOMUNALNE (odpady  gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02  szkło

20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji

20 01 10 ubrania

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13* rozpuszczalniki

20 01 14*  kwasy

20 01 15*  alkalia

20 01 17* Fotochemikalia

20 01 19* Pestycydy

20 01 21*  świetlówki i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  farby, tusze, kleje i żywice inne niż  te wymienione w 20 01 27

20 01 29*  detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29

20 01 31*  leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31

20 01 33*  baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33

20 01 35*  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*   drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  tworzywo sztuczne

20 01 40 metal

20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów

20 01 99 inne niewymienione frakcje

20 02     odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne)

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i kamienie

20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji

20 03  pozostałe odpady komunalne

20 03 01 mieszane odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi/nie nadzoruje i nie planuje prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiska /składowiska odpadów

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem drobnych świadczeń medycznych wskazanych w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 55:

W odniesieniu do OC za produkt gastronomiczny prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 56:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 57:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 58:

Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia? Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach w posiadanych polisach nie maiły zastosowania franszyzy ani udziały własne.

 

Pytanie 59:

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ.

 

Pytanie 60:

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarzadzaniem drogami…  prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odpowiedź:

Stan dróg jest dobry, niezbędne naprawy dokonywane są na bieżąco. W tym roku fundusz remontowy wynosi 35000 zł, na kolejne lata nie jest znany.

 

Pytanie 61:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 62:

W odniesieniu do punktu j (szkody w środowisku) prosimy o zmianę zapisu na:  zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 63:

Prosimy o dopisanie w kl. warunków i taryf ,że nie dot. OC działalności lub dopisać, że obowiązuje tylko przy szkodowości nieprzekraczającej 50% (szkodowość jako stosunek wypłat odszkodowań i rezerw do zainkasowanej składki ).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 64:

Uprzejmie prosimy o wykreślenie paragrafu 14 z wzoru Umowy Generalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w dokumentach powierzonych Ubezpieczonemu przez osoby trzecie obejmować będzie wyłącznie koszty ich odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

 

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 67:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe będą objęte w ramach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 68:

Prosimy o dopisanie w punkcie "s" iż zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki podległe i OC dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany zawartych umów będą wymagać akceptacji obu stron tj. Ubezpieczającego i Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

 

Pytanie 71:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 72:

W związku z zapisami w pkt. 10 - 12 SIWZ i par. 14  Umowy:  Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis.

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,  Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

Pytanie 73:

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o  włączenie do katalogu reprezentantów również dyrektorów jednostek podległych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 74:

Prosimy zmniejszenie limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do poziomu 500 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 75:

W odniesieniu do zapisu „podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia” prosimy o informację czy w okresie ostatnich 10 lat ryzyko to było objęte ochroną ubezpieczeniową i wystąpiły szkody z tego tytułu?

Jeżeli nie, to czy wystąpiły zdarzenia za które Ubezpieczyciel byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania gdyby ryzyko było objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 10 latach ryzyko to było objęte ochrona ubezpieczeniową i nie było wypłat z tego tytułu.

 

Pytanie 76:

Niezależnie od powyższego prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności  dla ryzyka podtopień z 500 000 zł na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 77:

W odniesieniu do zapisu „uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury, pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś powolnego oddziaływania wymienionych czynników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 79:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyłączona z eksploatacji jest część budynku po szkole w Borzykowie.

 

Pytanie 80:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 82:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

 

Pytanie 83:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ, wszystkie lokalizacje / obiekty były dotychczas objęte ochroną, zakres ochrony był analogiczny do określonego w SIWZ, żadne franszyzy i udziały własne nie miały zastosowania.

Pytanie 84:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź.

 

Pytanie 85:

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg, o którym mowa powyżej.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

 

 

Przeczytano: 421 razy.| Wydrukuj

Do góry