Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

01 lutego 2018 09:31 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

                                                                             Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO

Wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Deklaracja likwidacji dzikich wysypisk

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

ul. Generała Sikorskiego 38

62-300 Września

577 290,24

 

TAK

2

IGLESPOL

Z. Iglewski i Wspólnicy

Spółka Jawna

ul. Wrocławska 14

62-300 Września

471 744,00

 

TAK

Zamawiający informuje, że na lata  2018 , 2019 i 2020 zabezpieczy środki finansowe na w/w zadanie w kwocie brutto:
623 700,00 złotych

Czas trwania zamówienia-  24 miesiące warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

Uwaga!!!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualna listą podmiotów wchodzących w skład tej grupy.  Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

 

 

Przeczytano: 263 razy.| Wydrukuj

Do góry