Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe.

21 maja 2018 13:58 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

        Kołaczkowo, dnia 21 maja 2018 roku

 

Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający  informuje,   że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe” wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62 – 600 Koło

805 891,20 zł

60 miesięcy

2.

Firma Usługowo – Handlowa „Anna”   
Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18

62 – 200 Gniezno

934 745,44 zł

60 miesięcy

3.

Zakład Drogowo – Transportowy  
Sławomir Begier

ul. Orzeszkowej 39

62 – 330 Nekla

630 000,00 zł

60 miesięcy

 

Zamawiający podaje do informacji, że na rok 2018 zabezpieczył środki finansowe na ww. zadanie
w kwocie brutto: 379 000,00 zł. Na najbliższej sesji rady Gminy Kołaczkowo w dniu 30 maja 2018 r. planuje się zwiększyć środki na ww. zadanie o kwotę 118 500,00 zł, tj. do kwoty 497 500,00 zł.

Termin wykonania zamówienia do 5 października 2018 roku, warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład
tej grupy.  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

                                                                                          

                                                          

 

Przeczytano: 686 razy.| Wydrukuj

Do góry