Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: "Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior+"

15 czerwca 2018 11:09 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

                                                                                                                    Kołaczkowo, dnia 15 czerwca 2018 roku

 

Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający  informuje,  że w przetargu nieograniczonym pn.: „Adaptacja pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Senior +” wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto

Gwarancja

1.

Zakład Budownictwa Ogólnego

„INS - BUD” Kamil Parus

Drzewce 66, 62 – 410 Zagórów

377 173,08 zł

36

 

Zamawiający podaje do informacji, że na rok 2018 zabezpieczył środki finansowe na ww. zadanie
w kwocie brutto: 185.000,00 zł..

Termin wykonania zamówienia do 14 września 2018 roku, warunki płatności zgodnie z określonymi                                     w SIWZ i ofertach.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład tej grupy.  Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 

                                                                                             

                                                          

 

Przeczytano: 732 razy.| Wydrukuj

Do góry