Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonym pn. Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo.

23 sierpnia 2018 11:19 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 23 sierpnia 2018 roku

Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:Budowa studni głębinowej nr 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Bieganowo” wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto

Gwarancja

1.

ImTechnika Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 2

64 – 850 Kruszewo

191.787,75 zł

36 miesięcy

2.

Spółdzielnia Socjalna „Studnie”

Kaława 68A

66 – 300 Międzyrzecz

178.350,00 zł

60 miesięcy

3.

Hydroinżynieria Kamil Stachyra

Ul. Modzelewskiego 46/50 m.17

02 – 679 Warszawa

188.436,00 zł

 60 miesięcy

4.

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski

Ul. Hortensji 28

91 – 480 Łódź

216.059,34 zł

60 miesięcy

5.

„Gruberski” Zakład Wiertniczy

Ul. Prosta 2, Wola Podłężna,

62 – 510 Konin

209.382,90 zł

60 miesięcy

 

Zamawiający podaje do informacji, że na rok 2018 zabezpieczył środki finansowe na ww. zadanie
w kwocie brutto: 200.000,00 zł..

Termin wykonania zamówienia do 20 grudnia 2018 roku, warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład
tej grupy.  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przeczytano: 758 razy.| Wydrukuj

Do góry