Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna.

02 października 2018 13:31 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 2 października 2018 roku

Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Leśna” wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto w zł

Gwarancja

1.

Trans – Spili Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 18A

62 – 563 Licheń Stary

305.291,97

60

2.

Zakład Drogowo – Transportowy

 Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39

62 – 330 Nekla

280.000,00

60

3.

Firma Usługowo – Handlowa

„Anna” Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62 – 200 Gniezno

499.476,49

60

 

Zamawiający podaje do informacji, że na rok 2018 zabezpieczył środki finansowe na ww. zadanie w kwocie brutto 222.506,00 zł. Na najbliższej sesji rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16 października 2018 r. planuje się zwiększyć środki na ww. zadanie.

Termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2018 roku, warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład
tej grupy.  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przeczytano: 677 razy.| Wydrukuj

Do góry