Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Leśna..

12 października 2018 08:38 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 12 października 2018 r.

FEZP.271.10.2018

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Leśna” do realizacji zadania została wybrana oferta nr 2:

Zakład Drogowo - Transportowy

Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39

62 – 330 Nekla

 

Oferta nr 2 otrzymała największą ogólną liczbą punktów tj. 100, tym samym spełniając znamiona najkorzystniejszej.


Punktacja poszczególnych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium gwarancja

Łączna ilość punktów

1

Trans Spili Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 18A

62 – 563 Licheń Stary

 

 

55,03

 

40

 

95,03

2

Zakład Drogowo -Transportowy

Sławomir Begier

ul. Orzeszkowej 39

62 – 330 Nekla

 

60

 

40

 

100

3

Firma Usługowo – Handlowa

„Anna”

Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62 – 200 Gniezno

 

33,64

 

40

 

73,64

 

Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579) umowa może zostać zawarta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Zamawiający informuje również, że Oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane Dziale VI, rozdział 2 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy odwołanie przysługuje wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2.

Przeczytano: 655 razy.| Wydrukuj

Do góry