Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonegi pn. Dostawa oleju opałowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo

10 grudnia 2018 15:06 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dnia 10 grudnia 2018 roku

 

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa oleju opałowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo”,  wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto w zł

Termin płatności

1.

Spółka Jawna T & J Tyrakowski, Jachnik

Ul. Sławoszewska 2b

63 – 220 Kotlin

286.308,00

30 dni

Zamawiający podaje do informacji, że na rok 2019 zabezpieczył środki finansowe na ww. zadanie
w kwocie brutto 315.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2019 rok, warunki płatności zgodnie z określonymi
w SIWZ i ofertach.

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład tej grupy.  

Przeczytano: 622 razy.| Wydrukuj

Do góry