Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonegi pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna.

23 maja 2019 12:54 | Przetargi

Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna” wpłynęło 6 ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto

Gwarancja w miesiącach

1.

WUPRINŻ S.A.

Ul. Straży Ludowej 35

60 – 465 Poznań

366 504,53 zł

60

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak

Ul. Poznańska 70

62 – 740 Tuliszków

93,000,00 zł

60

3.

RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Targowa 35

90 – 043 Łódź

131 722,80 zł

60

4.

BUD – AN Sp. z o.o.

Ul. Śródmiejska 15

62 – 800 Kalisz

101 590,19 zł

60

5.

Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp. z o.o.

Łężec 2

62 – 420 Strzałkowo

355 863,81 zł

60

6.

Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak

Ul. Zaremby 16/9

62 – 740 Tuliszków

149 789,40 zł

60

 

Zamawiający podaje do informacji, że na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  z przyłączeniami w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna”, zaplanowano środki finansowe w wysokości 193.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia 20.08.2019r. , warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład
tej grupy.  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przeczytano: 439 razy.| Wydrukuj

Do góry