Przetargi

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna"

12 czerwca 2019 12:12 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

FEZP.271.8.2019, Kołaczkowo, dnia 12 czerwca 2019 roku


Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna” wpłynęło 7 ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto

Gwarancja w miesiącach

1.

Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

2 919 142,43 zł

60

2.

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych S.A.

Ul. Toruńska 200, 62 – 600 Koło

1 323 307,11 zł

60

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„Drobud” S.A.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63 – 200 Jarocin

2 373 930,70 zł

60

4.

Zakład Robót Wielobranżowych

Kubiaczyk Sp.k.

Kokoszki 25, 62 – 330 Nekla

2 498 494,58 zł

60

5.

Zakład Drogowo – Transportowy

Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39, 62 – 330 Nekla

2 574 000,21 zł

60

6.

Firma Drogowa „Andar” s.c.

A.D. Białobrzyccy

Ul. Wodna 18, 62 -200 Gniezno

4 244 445,38 zł

60

7.

F.B.U. Eko – Bud s.c.

Elżbieta, Jacek Majdeccy

Lisewo 2B, 62 – 310 Pyzdry

2 539 455,48 zł

60

 

Zamawiający podaje do informacji, że na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo, ul. Polna”, zaplanowano środki finansowe  w wysokości: 3 601 789,00 zł.

Termin wykonania zamówienia 20.11.2019r., warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład
tej grupy.  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przeczytano: 380 razy.| Wydrukuj

Do góry