Przetargi

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na rok 2020 dla jednostek podległych Gminie Kołaczkowo

19 listopada 2019 14:09 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.11.2019 r., Gmina Kołaczkowo udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.):

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do przetargu na dostawę oleju opałowego FEZP.271.16.2019 proszę o usunięcie zapisu Umowy paragraf 3 pkt. 5 „Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ładunku opału od chwili nadania do chwili rozładunku na placach wskazanych przez Zamawiającego  przechodzi na Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie paragrafu 3 pkt. 5 Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Paragraf otrzymuje nowe brzmienie „Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ładunku opału od chwili nadania do chwili rozładunku do zbiorników wskazanych przez Zamawiającego  przechodzi na Wykonawcę”.

Zmianę zaznaczono kolorem czerwonym w Załączniku nr 3 do SIWZ - projekt umowy - zmieniony 21.11.2019.

Zamawiający publikuje zapytania na stronie internetowej.

Ponieważ odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia termin złożenia ofert pozostaje niezmieniony .

Przeczytano: 286 razy.| Wydrukuj

Do góry