Przetargi

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki ul. Pocztowa i Szkolna"

25 listopada 2019 17:32 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo, dn. 28.11.2019

Zamawiający unieważnia postępowanie

 o udzielenie zamówienia na

„Budowę drogi  gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna.”

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Gmina Kołaczkowo w dniu 20 listopada 2019 r. otrzymała pisemną informację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, iż znalazła się na Liście zmienionej nr 1 zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji celem podpisania umowy z Wojewodą Wielkopolskim. W dniu 25 listopada 2019 ogłoszono postępowanie o zamówieniu publicznym. Urząd otrzymał pisemną informację
od Wojewody Wielkopolskiego, iż warunkiem podpisania umowy o przyznanie pomocy jest przekazanie do dnia 15 grudnia 2019 do siedziby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Umowy
z Wykonawcą. Według litery Prawa Zamówień Publicznych zachowanie ww. terminu jest niemożliwe, co skutkuje niemożnością zawarcia umowy o przyznaniu środków na realizacje zadania.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zapis „Udzielenie zamówienia Wykonawcy jest uzależnione od podpisania przez Zamawiającego umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych” został umieszczony w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja IV.6.6.) .

 

Gmina Kołaczkowo unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 93 ust. 1a pkt. A)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) tj. „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia postępowania na tej
podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej”.

Przeczytano: 297 razy.| Wydrukuj

Do góry