Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

07 września 2017 11:41 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych

 

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO

62-306 KOŁACZKOWO,PL. REYMONTA 3

TEL.(61) 4385 324 FAX (61) 4385 488

e-mail: ug@kolaczkowo.pl

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres 3 lat następujących nieruchomości gruntowych:

1. działka nr 28/2 o powierzchni 0,3400 ha, położona we wsi Gałęzewice, będąca własnością Gminy Kołaczkowo, grunty orne RIVb – 0,1200 ha, RV- 0,0500 ha, PsV- 0,0500 ha, N – 0,1200 ha, KW 15271 prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, brak obciążeń.

Cena wywoławcza 3q żyta

Wadium wynosi 30,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 9.00

2. działka nr 81 o powierzchni 0,0900 ha, położona we wsi Bieganowo, będąca własnością Gminy Kołaczkowo, pastwisko PsIV – 0,0900 ha, KW 15272 prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, brak obciążeń.

Cena wywoławcza 1 q żyta

Wadium wynosi 10,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 9.30

3. działka nr 35/13 o powierzchni 7,0075 ha, położona we wsi Gorazdowo, będąca własnością Gminy Kołaczkowo, grunty orne RIIIb – 0,9864 ha, RIVa- 4,3206 ha, RIVb- 1,7005 ha, KW 35536 prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, brak obciążeń.

Cena wywoławcza 130 q żyta

Wadium wynosi 1300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.00

4.działka nr 195 o powierzchni 0,1600 ha, położona we wsi Wszembórz, będąca własnością Gminy Kołaczkowo, łąki trwałe ŁV- 0,1600 ha, KW 15321 prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, brak obciążeń.

Cena wywoławcza 2 q żyta

Wadium wynosi 20,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 10.30

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Kołaczkowie pl. Reymonta 3 w sali nr 31.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konkretną działkę w podanej wysokości w terminie do 6.10.2017 r.( liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu Gminy Kołaczkowo) na konto Urzędu Gminy 36 9681 0002 1100 0143 0011 0353.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która wygrała przetarg.

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zakończenia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Bliższych informacji udziela podinspektor ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami
Marcin Urycki– pokój nr 26 telefon 61 4380040

/-/ Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak