Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

12 września 2017 10:31 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Oświaty

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Oświaty

w Urzędzie Gminy Kołaczkowo

z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo

 

Stanowisko głównego księgowego

do obsługi jednostek oświatowych

( nazwa stanowiska )

 

Na podstawie art. 11, art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Kołaczkowo

Plac Reymonta 3

62–306 Kołaczkowo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

głównego księgowego

do obsługi jednostek oświatowych

w Referacie Oświaty

w Urzędzie Gminy Kołaczkowo

z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kołaczkowo

Plac Reymonta 3

62–306 Kołaczkowo

 

II. Stanowisko pracy:

Główny księgowy do obsługi jednostek oświatowych w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Kołaczkowo

 

III. Miejsce pracy:

Urząd Gminy Kołaczkowo z siedzibą w Kołaczkowie

Plac Reymonta 3

62–306 Kołaczkowo 

 

IV. Nawiązanie stosunku pracy:

1)                   Termin zatrudnienia – 02.10.2017 r.

2)                   Stanowisko w biurze w budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie – Referat Oświaty.

3)                   Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

4)                   Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00.

5)                   Praca ma charakter administracyjno-biurowy. 

 

V. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wymagania niezbędne:

1)                   obywatelstwo polskie,

2)                   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3)                   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

4)                   osoba ubiegająca się nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

5)                   oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

1)                   znajomość stosownych przepisów, m.in. Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu postępowania administracyjnego,

2)                   znajomość programu komputerowego FKJ Radix  (księgowość budżetowa), BESTIA, Banking oraz standardowych aplikacji MS Office (między innymi Word, Excel), a także umiejętność obsługi przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer),

3)                   umiejętność współpracy w zespole,

4)                   dyspozycyjność,

5)                   odpowiedzialność,

6)                   kreatywność,

7)                   stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)                   prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej szkół,

2)                   stosowanie przyjętych zasad rachunkowości,

3)                   prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,

4)                   sporządzanie bilansów, rachunków zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu  jednostki placówek oświatowych,

5)                   prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej,

6)                   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, sporządzanie stosownych dokumentów,

7)                   przeprowadzanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

8)                   monitorowanie i kontrolowanie zobowiązań wynikających z operacji (czy mieszczą się w planie finansowym i czy jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie),

9)                   nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczaniem podatków, składek ZUS i potrąceń od wynagrodzeń oraz terminowością ich przekazywania,

10)                opracowywanie planów finansowych szkół oraz bieżąca kontrola ich wykonania,

11)                współpraca z komisją inwentaryzacyjną,

12)                należyte przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych i archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

13)                dochowywanie tajemnicy służbowej oraz przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,

14)                przygotowywanie danych na polecenie kierownika Referatu Oświaty, wójta i innych organów, umożliwiających przeprowadzanie analiz i prowadzenie statystyk,

15)                inne prace wynikające z potrzeb Referatu zlecone przez kierownika.

 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił powyżej 6%.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1)                   list motywacyjny,

2)                   życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

3)                   kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

4)                   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

5)                   kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

6)                   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)                   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

8)                   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9)                   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Kserokopie w/w dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

IX. Dodatkowe dokumenty:

Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

 

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 22, plac Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26.09.2017 r. do godz. 15.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego do obsługi jednostek oświatowych”.

Należy podać numer telefonu do kontaktu.

Dokumenty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

XI. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołaczkowo www.bip.kolaczkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołaczkowo.

 

Wójt Gminy Kołaczkowo

/-/ Teresa Waszak