Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

20 listopada 2019 12:18 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3.Informacja przewodniczącego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
4.Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.
5.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2020 rok.
6.Określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kołaczkowo.
7.Ustalenie wysokości diet radnych.
8.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
9.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024.
10.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
11.Wolne głosy i wnioski
  
                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                     /-/ Danuta Grabowska