Ogłoszenia

XXVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.06.2017r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

05 czerwca 2017 13:06 | Ogłoszenia

XXVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.06.2017r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu w tym:
- przedstawienie sprawozdań.
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań oraz przedstawienie  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
- przedstawienie opinii  RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2016r i opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
- dyskusja.
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016.
10.Przyjęcie regulaminu określającego sposób podziału środków, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczkowo.
11.Uchwała w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków na terenie Gminy Kołaczkowo.
12.Służebność przesyłu dla linii kablowych oraz lokalizacji dróg dojazdowych związanych z budową fermy wiatrowej na terenie gminy Kołaczkowo.
13.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017r.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Odpowiedzi na zapytania.
16.Zamknięcie sesji.        
                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 759 razy.| Wydrukuj

Do góry