Ogłoszenia

XXXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.11.2017 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

26 października 2017 13:26 | Ogłoszenia

XXXI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 03.11.2017 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2018 roku.
10.Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
11.Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
12.Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w roku podatkowym 2018.
13.Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku.
14.Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
15.Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie na 2018 rok
16.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017.
17.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2017.
18.Wolne głosy i wnioski.
19.Odpowiedzi na zapytania.
20.Zamknięcie sesji.

         
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 904 razy.| Wydrukuj

Do góry