Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

30 stycznia 2018 14:16 | Ogłoszenia

    Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 39 i 40.
 3. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości przesyłu.
 4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na lokal gminny w m. Szamarzewo na okres powyżej 3 lat.
 5. Przystąpienie Gminy Kołaczkowo do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.
 6. Omówienie strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Kołaczkowo na lata 2018 - 2022.
 7. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kołaczkowie funkcjonującej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kołaczkowie poprzez likwidację organizacyjnie podporządkowanej Szkoły Filialnej w Borzykowie.
 9. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczkowo.
 10. Ustalenie  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych  na terenie Gminy Kołaczkowo  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 11. Współdziałanie z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kołaczkowo.
 12. Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 13. Określenie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Kołaczkowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 16. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 17. Wolne głosy i wnioski.

 

                                   Przewodniczący Rady

                                 /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 775 razy.| Wydrukuj

Do góry