Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

14 marca 2018 13:45 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 41 i 42.
 3. Wyznaczenie Gminnego Koordynatora Programu Wielkopolska Odnowa Wsi dla Gminy Kołaczkowo i sołectw Kołaczkowo, Zieliniec, Gałęzewice, Borzykowo.
 4. Przyjęcie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 5. Przyjęcie do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2020”.
 6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczkowo w 2018 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018.
 8. Określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kołaczkowo.
 9. Zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 10. Wyrażenie zgody na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo.
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek.
 12. Dokonanie podziału Gminy Kołaczkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 14. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 15. Wolne głosy i wnioski.


                                Przewodniczący Rady

                            /-/   Danuta Grabowska

 

Przeczytano: 691 razy.| Wydrukuj

Do góry