Ogłoszenia

XXXV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

21 marca 2018 07:48 | Ogłoszenia

XXXV Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  27.03.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na lokal gminny w m. Borzykowo na okres powyżej 3 lat.
 10. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołaczkowo do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.
 11. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Kołaczkowo do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
 12. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Zieliniec do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
 13. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Gałęzewice do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
 14. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Borzykowo do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
 15. Przyjęcie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 16. Przyjęcie do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2020”.
 17. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczkowo w 2018 roku.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018.
 19. Określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kołaczkowo.
 20. Zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 21. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek.
 22. Dokonanie podziału Gminy Kołaczkowo na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 23. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 24. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Odpowiedzi na zapytania.
 27. Zamknięcie sesji.                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                         /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 721 razy.| Wydrukuj

Do góry