Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.04.2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

11 kwietnia 2018 08:18 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.04.2018 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu nr 43.
 3. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
 4. Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo.
 5. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Zmiana Uchwały Nr XVI/128/2016  Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Zmiana Uchwały nr XVI/129/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczkowo w 2018 roku.
 10. Ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Kołaczkowo.
 11. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie wniosków do Nagrody im. Wł. St. Reymonta.
 14. Utworzenie stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kołaczkowo.
 15. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 16. Wolne głosy i wnioski

 

                                        Przewodniczący Rady

                                       /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 654 razy.| Wydrukuj

Do góry