Ogłoszenia

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Kołaczkowo, która odbędzie się w dniu 28.05.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

23 maja 2018 09:49 | Ogłoszenia

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Kołaczkowo, która odbędzie się w dniu  28.05.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Stwierdzenie kworum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wręczenie Nagrody im. Wł. St. Reymonta.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu w tym:
       - przedstawienie sprawozdań.
       - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań oraz przedstawienie  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
       - przedstawienie opinii  RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2017 r. i opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
       - dyskusja
       - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
       -  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 r.
11. Przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczkowo”.
12. Obciążenie nieruchomości gruntowych  służebnością przesyłu.
13. Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku w m. Borzykowo na okres powyżej 3 lat.
14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na budowę chodnika w Krzywej Górze.
15. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Odpowiedzi na zapytania.
19. Zamknięcie sesji.                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                         /-/ Danuta Grabowska
 

Przeczytano: 649 razy.| Wydrukuj

Do góry