Ogłoszenia

Zapraszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Kołaczkowo, która odbędzie się w dniu 30.07.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

24 lipca 2018 10:49 | Ogłoszenia

Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Kołaczkowo, która odbędzie się w dniu  30.07.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 37 z obrad sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wybór II  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników,
d) przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego.
10. Zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.
11. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Kołaczkowo nieruchomości gruntowych w m. Grabowo Królewskie.
12. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
13. Ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Kołaczkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14. Wprowadzenie odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
15. Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
16. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego na remont drogi powiatowej Grabowo Królewskie – Zieliniec.
17. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Odpowiedzi na zapytania.
20. Zamknięcie sesji.                                                                           
  
                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                         /-/ Danuta Grabowska

 

Przeczytano: 642 razy.| Wydrukuj

Do góry