Ogłoszenia

XLII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 06.11.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

02 listopada 2018 11:22 | Ogłoszenia

XLII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu  06.11.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 41 z obrad sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Sokolniki cz. zachodnia.
 10. Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie na 2019 rok
 11. Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2019 roku.
 12. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
 13. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
 14. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w roku podatkowym 2019.
 15. Zawarcie porozumienia z gminą Lądek
 16. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
 18. Zmiana Uchwały Nr XXXIV/259/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 19. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na rok 2018.
 20. Podsumowanie działalności mijającej kadencji Rady Gminy i Wójta.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Odpowiedzi na zapytania.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 596 razy.| Wydrukuj

Do góry