Ogłoszenia

III Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 27.12.2018 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

18 grudnia 2018 09:25 | Ogłoszenia

III Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu  27.12.2018 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Kołaczkowo.
 10. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołaczkowo na 2019 r.
 11. Ustalenia wysokości diet dla radnych.
 12. Ustalenia w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 14. Przedstawienie opinii RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024.
 15. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024.
 16. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 17. Przedstawienie opinii komisji Rady Gminy Kołaczkowo.
 18. Przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 19. Przedstawienie opinii wójta dotyczącej poprawek i opinii RIO.
 20. Dyskusja.
 21. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 22. Głosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
 23. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.
 24. Ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
 25. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 26. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2018 rok.
 27. Utworzenie ośrodka wsparcia Klub Senior + w Kołaczkowie, ustalenia zasad jego funkcjonowania oraz trybu kwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub Senior + w Kołaczkowie.
 28. Wolne głosy i wnioski.
 29. Odpowiedzi na zapytania.                                                                   Przewodniczący Rady
 30. Zamknięcie sesji.                                                                              /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 541 razy.| Wydrukuj

Do góry