Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 04.03.2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

04 marca 2019 12:33 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo, odbędzie się w dniu 04.03.2019 r. o godz. 15:00  w sali nr 31 Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3.Informacja z posiedzeń komisji.
4.Przystąpienie Gminy Kołaczkowo do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.
5.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczkowo w 2019 roku.
6.Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Sokolnikach na okres 10  lat.
7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za  2018 rok
8.Wybór przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
9.Określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołaczkowo.
10.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
11.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024.
12.Wolne głosy i wnioski

                                                    Przewodniczący Rady
                                                 /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 284 razy.| Wydrukuj

Do góry