Ogłoszenia

V Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 18.03.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

11 marca 2019 09:10 | Ogłoszenia

Zapraszam na V Sesję Rady Gminy Kołaczkowo, która odbędzie się w dniu  18.03.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przystąpienie Gminy Kołaczkowo do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.
 10. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczkowo w 2019 roku.
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Sokolnikach na okres 10  lat.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za  2018 rok
 13. Wybór przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 14. Określenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołaczkowo.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2019-2024.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Odpowiedzi na zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.                                                          Przewodniczący Rady                                                                               /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 435 razy.| Wydrukuj

Do góry