Ogłoszenia

Posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

17 października 2019 08:55 | Ogłoszenia

Posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Informacja z posiedzeń komisji.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4.Uchylenie Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołaczkowo do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.
5.Określenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2020 roku.
6.Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo.
7.Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo.
8.Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo w roku podatkowym 2020.
9.Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie na 2020 rok
10.Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
11.Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kołaczkowo
12.Ustalenie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Kołaczkowo oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
13.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2019 r.
14.Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2019 roku.
15.Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.
16.Wolne głosy i wnioski

                                                         Przewodniczący Rady
                                                        /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 392 razy.| Wydrukuj

Do góry