Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

14 lutego 2020 08:29 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Współdziałanie z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kołaczkowo.
 3. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 4. Przystąpienie sołectwa Żydowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/3 obręb Sokolniki.
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres jednego roku.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
 8. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
 9. Przeznaczenie środków finansowych pochodzących z umorzenia części  pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 10. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2020 roku.
 11. Informacja z posiedzeń komisji.
 12. Wolne głosy i wnioski

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/   Danuta Grabowska

Przeczytano: 401 razy.| Wydrukuj

Do góry