Ogłoszenia

XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

14 lutego 2020 08:34 | Ogłoszenia

XVI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 10. Współdziałanie z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kołaczkowo.
 11. Przyjęcie programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 12. Przystąpienie sołectwa Żydowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/3 obręb Sokolniki.
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres jednego roku.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
 17. Przeznaczenie środków finansowych pochodzących z umorzenia części  pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 18. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2020 roku.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Odpowiedzi na zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

                                              Przewodniczący Rady

                                         /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 341 razy.| Wydrukuj

Do góry