Ogłoszenia

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

25 marca 2020 08:18 | Ogłoszenia

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 30.03.2020 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim złożonej przez rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim.
5.Rozpatrzenie petycji przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim złożonej przez sołtysa i radę sołecką Grabowa Królewskiego.
6.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczkowo w 2020 roku.
7.Przyjęcie Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczkowo.
8.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
9.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10.Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo.
12.Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
14.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
15.Zamknięcie sesji.
                                                            Przewodniczący Rady
                                                         /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 431 razy.| Wydrukuj

Do góry