Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.06.2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

27 maja 2020 08:41 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 01.06.2020 r. o godz. 15:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z 13 i 14 komisji wspólnej.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
5.Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo.
6.Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.Zmiana uchwały Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w roku 2019 r.
9.Ocena zasobów pomocy społecznej.
10.Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagrody im. Wł. St. Reymonta
11.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kołaczkowo za 2019 r.
12.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 rok.
13.Przedłożenie projektów uchwał w sprawie:
1)udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kołaczkowo.
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 r.
3)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo za 2019 rok.
14.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
15.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
16.Informacja z posiedzeń komisji.
17.Wolne głosy i wnioski.

                                                 Przewodniczący Rady
                                                /-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 404 razy.| Wydrukuj

Do góry