Ogłoszenia

XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 08.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

27 maja 2020 08:45 | Ogłoszenia

XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 08.06.2019 r. o godz. 15.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Porządek obrad:
1.Otwarcie
2.Stwierdzenie kworum
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych  na poprzedniej sesji.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych odpowiedzi na interpelacje.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
10.Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo.
11.Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Zmiana uchwały Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie w roku 2019 r.
14.Ocena zasobów pomocy społecznej.
15.Wyłonienie laureata nagrody im. Wł. St. Reymonta.
16.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kołaczkowo za 2019 r.
17.Debata nad Raportem o stanie Gminy Kołaczkowo za 2019 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kołaczkowo.
19.Zapoznanie się z:
1)sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 r. oraz sprawozdaniem finansowym
2)opinią  RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Kołaczkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 r.
3)wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym
4)opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo
5)dyskusja.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 r.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo za 2019 rok.
22.Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026.
23.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 r.
24.Wolne głosy i wnioski.
25.Odpowiedzi na zapytania.
26.Zamknięcie sesji.     

                                               Przewodniczący Rady
                                               /-/ Danuta Grabowska
 

Przeczytano: 701 razy.| Wydrukuj

Do góry