Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

16 października 2020 09:31 | Organizacje pozarządowe

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na rok 2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 5 października 2020

 

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr XXXVI/250/2010 Rady Gminy z dnia 09.11.2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami w roku 2021

 

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu współpracy Gminy Kołaczkowo
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Kołaczkowo
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 5 października 2020 roku i trwają do dnia 27 października 2020.

4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:

5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@kolaczkowo.pl lub w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kołaczkowie, pl. Wł. Reymonta 3.

Załączniki:

Projekt Program Współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi [187.24 KB]

Ankieta [28 KB]